دوره های حضوری محمد امین سلمانی مصدق :

دوره حضوری تایید شده وجود ندارد.

دوره های مجازی محمد امین سلمانی مصدق :