دوره های حضوری نسرین صادقپور :

دوره حضوری تایید شده وجود ندارد.