دوره های حضوری مریم توکلی نهاد :

دوره حضوری تایید شده وجود ندارد.