دوره های حضوری سیده نرگس میرعالی :

دوره حضوری تایید شده وجود ندارد.