دوره های حضوری محمد طاهری امیری :

دوره حضوری تایید شده وجود ندارد.