دوره های حضوری محمد صادق باحقیقت :

دوره حضوری تایید شده وجود ندارد.