دوره های حضوری مصطفی علیپور :

دوره حضوری تایید شده وجود ندارد.