دوره های حضوری مصطفی محمدی :

دوره حضوری تایید شده وجود ندارد.