دوره های حضوری مرتضی صمدپور :

دوره حضوری تایید شده وجود ندارد.