دوره های حضوری علی سلطانی :

دوره حضوری تایید شده وجود ندارد.