دوره های حضوری عباس غلامیان :

دوره حضوری تایید شده وجود ندارد.