دوره های حضوری محسن لشنی :

دوره حضوری تایید شده وجود ندارد.