دوره های حضوری محسن محمدی ثابت :

دوره حضوری تایید شده وجود ندارد.