دوره های حضوری محمد یوسفی :

دوره حضوری تایید شده وجود ندارد.