دوره های حضوری محمدرضا عبدي :

دوره حضوری تایید شده وجود ندارد.