دوره های حضوری محمدجواد روشن ضمیر :

دوره حضوری تایید شده وجود ندارد.