دوره های حضوری محمد جعفری :

دوره حضوری تایید شده وجود ندارد.