دوره های حضوری محمدقاسم کریمی :

دوره حضوری تایید شده وجود ندارد.