دوره های حضوری محمد صادق خلیقی :

دوره حضوری تایید شده وجود ندارد.

دوره های مجازی محمد صادق خلیقی :