دوره های حضوری محمد حسین مفیدی :

دوره حضوری تایید شده وجود ندارد.

دوره های مجازی محمد حسین مفیدی :