دوره های حضوری اسد اسدی :

دوره حضوری تایید شده وجود ندارد.