دوره های حضوری محمد محققی :

دوره حضوری تایید شده وجود ندارد.