دوره های حضوری مهدی کیانی :

دوره حضوری تایید شده وجود ندارد.