دوره های حضوری حسن ابراهیمی :

دوره حضوری تایید شده وجود ندارد.