دوره های حضوری حمیده اشیری :

دوره حضوری تایید شده وجود ندارد.

دوره های مجازی حمیده اشیری :