دوره های حضوری میثم افشاری :

دوره حضوری تایید شده وجود ندارد.