دوره های حضوری مهراد حاتمی :

دوره حضوری تایید شده وجود ندارد.