دوره های حضوری مهراب نصیری کناری :

دوره حضوری تایید شده وجود ندارد.