دوره های حضوری مهدی زارعی :

دوره حضوری تایید شده وجود ندارد.