دوره های حضوری مهدی حاجی پروانه :

دوره حضوری تایید شده وجود ندارد.