دوره های حضوری مهدي حيدري :

دوره حضوری تایید شده وجود ندارد.