دوره های حضوری مهدی مرادی :

دوره حضوری تایید شده وجود ندارد.