دوره های حضوری محمدباقر کازرونی :

دوره حضوری تایید شده وجود ندارد.