دوره های حضوری حسنی حاجی حسنی :

دوره حضوری تایید شده وجود ندارد.

دوره های مجازی حسنی حاجی حسنی :

دوره مجازی تایید شده وجود ندارد.