دوره های حضوری معصومه هاتفی :

دوره حضوری تایید شده وجود ندارد.

دوره های مجازی معصومه هاتفی :