دوره های حضوری مسعود متقی :

دوره حضوری تایید شده وجود ندارد.