دوره های حضوری مسعود معادی معادی :

دوره حضوری تایید شده وجود ندارد.