دوره های حضوری مسعود هراتی :

دوره حضوری تایید شده وجود ندارد.