دوره های حضوری سید مسعود خطیبی :

دوره حضوری تایید شده وجود ندارد.