دوره های حضوری محمد علی شکرچی :

دوره حضوری تایید شده وجود ندارد.