دوره های حضوری مرضیه معصومی :

دوره حضوری تایید شده وجود ندارد.