دوره های حضوری موسی الرضا نوروزی :

دوره حضوری تایید شده وجود ندارد.

دوره های مجازی موسی الرضا نوروزی :