دوره های حضوری رسول احمدی :

دوره حضوری تایید شده وجود ندارد.