دوره های حضوری محمدعلی میرزایی مقدم :

دوره حضوری تایید شده وجود ندارد.