دوره های حضوری محمدرضا رادمرد :

دوره حضوری تایید شده وجود ندارد.