دوره های حضوری مجید شاکری :

دوره حضوری تایید شده وجود ندارد.