دوره های حضوری مجید بهمنی :

دوره حضوری تایید شده وجود ندارد.