دوره های حضوری مهدی یزدان پناه :

دوره حضوری تایید شده وجود ندارد.