دوره های حضوری مهدی محمدی :

دوره حضوری تایید شده وجود ندارد.