دوره های حضوری مهدی عرفاتی :

دوره حضوری تایید شده وجود ندارد.